Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História školy

Stručná história školy od roku 1958 po dnes

 

V tomto školskom roku oslavuje naša škola 60. výročie svojho založenia. Význam existencie školy, ktorá poskytuje mládeži hudobné, výtvarné či literárno-dramatické základné vzdelanie je pre každé také malé mesto ako je Tornaľa  nepostrádateľný.

 

Z kroniky školy sa dozvedáme o hudobnom živote v meste Šafárikove do roku 1958, kedy naša škola vznikla. Hudobné vzdelanie poskytovali nekvalifikovaní učitelia, ktorí vyučovali súkromne. Zuzana Kĺúčiková, rodená Sonkolyová, Helena Hubayová a Irma Tandlerová vyučovali hru na klavír a Resző Cservenka vyučoval hru na husle a dychové nástroje. Po druhej svetovej vojne boli títo súkromne vyučujúci učitelia nositeľmi hudobnej osvety v našom meste.

1. septembra 1958 bola v Šafárikove založená Hudobná škola.

Obyvatelia mesta s nadšením prijali túto skutočnosť i záujem o štúdium v nej bol badateľný. V júni 1958 prijímacie skúšky uskutočnili učitelia z Hudobnej školy v Rimavskej Sobote, ktorá bola založená o dvadsať rokov skôr.

Prvou riaditeľkou bola Hudobnej školy v Šafárikove bola Magda Bodnárová, rodená Kotánová. Medzi prvými učiteľmi bola Judita Šmigalová, rodená Madarassyová, ktorá vyučovala hru na klavír spolu s Magdou Bodnárovou, rodenou Kotánovou a onedlho pribudla i akordeónová trieda, kde vyučovala Gabriela Štrickiová. Nakoľko v Hudobnej škole v Šafárikove vyučovali kvalifikovaní učitelia, úroveň vyučovania hudby v meste vzrástla.

Finančné zabezpečenie školy prevzal MsNV v Šafárikove a ONV v Rimavskej Sobote.

Škola bola zriadená v budove bývalej Strednej jedenásťročnej školy na Štúrovej ulici, i nábytok bol prevedený z tejto školy. V budove boli 3 veľké a 2 malé miestnosti.

V roku 1959 sa uskutočnila prvá prestavba budovy školy, kedy pribudli ešte dve miestnosti, čo umožnilo zavedenie husľového oddelenia, ktoré viedol Adam Ruszó.            

V školskom roku 1961/62 bola škola premenovaná na Ľudovú školu umenia a stala sa pobočkou Ľudovej školy umenia v Rimavskej Sobote. V tomto školskom roku začala vyučovať hru na klavír Barassó Katalin.

Od roku 1961 sa v škole vystriedalo viac učiteľov, ktorí vyučovali len krátko, ako napr. Zuzana Kľúčikov, rodená Sonkolyová, Helena Hubayová, a Ľudovít Maján, ktorý vyučoval hru na akordeón, po ňom triedu akordeonistov  prebrala Mária Nagyová, rodená Fléglová. Eva Bódiová, rodená Iváková vyučovala hru na klavír od roku1963.

V ĽŠU externe vyučovali aj Alžbeta Mišpálová – Osvaldová a Gejza Helcman.     

Od 1. septembra 1964 bol otvorený aj výtvarný odbor, kde vyučoval Kliment Mytura.

Hudobná škola v Šafárikove sa rozrastala ako počtom žiakov, tak aj počtom učiteľov, dozrel čas na jej druhú prestavbu.

V roku 1965/66 bola zriadená v Rimavskej Seči detašovaná trieda, kde hru na klavír učila Judita Rusnyaková.

   V týchto rokoch sa už kryštalizuje v ĽŠU výchovno-vyučovacia činnosť, začínajú pracovať metodické združenia a predmetové komisie v spolupráci s učiteľmi ĽŠU v Rimavskej Sobote.  Učitelia sa zapájajú do hudobného života v meste, účinkujú na rôznych kultúrnych podujatiach. V škole sa uskutočňujú 3 až 4 žiacke koncerty počas jedného školského roka.

        Po odchode Magdy Bodnárovej do Fiľakova, riaditeľkou ĽŠU v Šafárikove sa stáva Barassó Katalin.

V škole je organizovaných stále viac interných koncertov, tzv. besiedky, ktoré sú spojené s dátumami niektorých výročí, ktorým sa v tej dobe priznával veľký význam. Konala sa i prvá súťaž v speve ľudových piesní.

Do služieb školy v roku 1977 nastupuje Lívia Lehotayová, ako učiteľka hry klavír.

V roku 1979 na vlastnú žiadosť odstupuje z funkcie riaditeľky školy Barassó Katalin a na jej miesto nastupuje Agnesa Kuraliová,  ktorá vyučovala v detašovanej triede v Rimavskej Seči.

V tomto školskom roku učili v škole: Eva Bódiová, Lívia Lehotayová, Mária Nagyová, Barassó Katalin a Adam Ruszó.

Agnesa Kuraliová pokračuje aj popri vykonávaní  funkcie riaditeľky školy aj vo vyučovaní v detašovanej triede v Rimavskej Seči, kde vyučuje hru na klavír do roku 1980. Po nej nastupuje v tejto triede vyučovať Hegyi Attila. V školskom roku 1982/83 vyučuje v Rimavskej Seči Gabriela Füssyová, ktorá tiež koncom tohto školského roka odchádza.

Od tohto školského roka narastali problémy so zamestnaním učiteľov v Rimavskej Seči. Z roka na rok sa striedali učitelia, čo malo za následok pokles výchovno-vyučovacích výsledkov pod požadovanú úroveň. Táto situácia trvala až do roku 1991, kedy bola detašovaná trieda zatvorená celý september. V októbri tohto roka nastúpila vyučovať hru na klavír do Rimavskej Seči Ildikó Babúsová, ktorej sa po určitom čase podarilo úroveň vyučovania pozdvihnúť na požadovanú úroveň plnenia učebných osnov.

V školskom roku 1982/83 nastúpili do služieb hudobného školstva v Šafárikove Mária MišurováEdita  Kovácsová, rodená Palcsová, obidve kvalifikované učiteľky hry na klavír.

Husľové oddelenie dostalo posilu v osobe Mgr. Zoltána Arkhellyho v školskom roku 1983/84, ktorý vyučoval aj hudobnú náuku.

V školskom roku 1984/85 nastupuje do ĽŠU v Šafárikove Andrea Bódyová, kvalifikovaná učiteľka hry na gitaru. Tento jeden školský rok vyučuje v Rimavskej Seči a v školskom roku 1986/87 po návrate z materskej dovolenky zakladá gitarovú triedu v ĽŠU v Šafárikove, čo spestrilo škálu vyučovaných predmetov.

Gabriela Pálmaiová, rodená Csutorová začne vyučovať hru na klavír v detašovanej triede v Rimavskej Seči v školskom roku 1985/86 a od školského raka 1987/88 pokračuje vo vyučovaní ako učiteľka hry na klavír v ĽŠU v Šafárikove.

Po príchode Jaroslava Scholtza v školskom roku 1989/90, kvalifikovaného učiteľa dychových nástrojov pribudlo v škole aj oddelenie dychových nástrojov. S pribúdajúcim počtom učiteľov pribúda i žiakov a vyskytujú sa problémy s priestormi. V niektorých triedach vyučujú striedavo dvaja učitelia.

Až do roku 1989 žila škola podľa platných predpisov a pokynov vtedajších úradov, myšlienkami socializmu a komunizmu. Vystúpenia interné a verejné, ako aj súťaže boli zamerané k rôznym výročiam vymysleným na oslavu sovietskych osobností, alebo udalostí. Napriek istému ideológickému nátlaku učitelia sa venujú svojim žiakom s plným pracovný nasadením a s láskou podľa pedagogicko – výchovných princípov J.A.Komenského.

Učia svojich zverencov počúvať, tvoriť a milovať hudbu, lebo tá otvára srdcia všetkých ľudí bez rozdielu veku, majetku a politického či náboženského presvedčenia.

V školskom roku 1989/90 nadviazala škola družbu s Hudobnou školou Ferencza Erkela v Ózde. Učitelia uskutočňujú družobné výmenné koncerty a metodické združenia.

1. septembra 1990 boli Ľudové školy umenia premenované na Základné umelecké školy.

Od tohto roku ZUŠ v Tornali bola opäť samostatnou školou so samostatným riaditeľstvom, detašovaná trieda v Rimavskej Seči zostáva priradená k ZUŠ v Tornali.

V septembri, v školskom roku 1991/92 v súvislosti so zmenami politickými i spoločenskými došlo ku zmenám personálnym a organizačným aj v našej škole. Do funkcie riaditeľky školy je menovaná Andrea Bódyová.

Zmenu bolo cítiť v škole hlavne v organizačnej štruktúre a kultúre školy.

Pribúda koncertných vystúpení, ale hlavne pribudli koncerty pre širokú verejnosť, ktoré sa konajú v divadelnej sále Msks  v Tornali.

Agnesa Kuraliová vedie detský spevácky zbor Vox liberórum. Stále pokračujú výmenné koncerty s družobnou Hudobnou školou Ferencza Erkela v Ózde.

V školskom roku 1992/93 začína vyučovanie aj v rekonštruovanej budove na Daxnerovej ulici č.44, ktorá bola po dlhšom úsilí pridelená ZUŠ. Tak boli vyriešené problémy s priestormi, škola získala 3 učebné miestnosti a 1 miestnosť vhodnú zariadiť ako koncertnú sálu.

V tomto školskom roku sa opäť začalo vyučovanie aj vo výtvarnom odbore, kde vyučuje Mgr. Tamás Zsámbok. Radosť z otvorenia výtvarného odboru však netrvala dlho, lebo v súvislosti s úspornými opatreniami p. Mgr. Zsámbokovi nebola predĺžená pracovná zmluva, nakoľko bol už dôchodca.

V školskom roku1993/94 odchádza Zoltán Arkhely vyučovať na ZŠ do Lenártoviec a na jeho miesto prichádza vyučovať hudobnú náuku a hru na husle Mgr. Tünde Petriková, rodená Csefová.

V školskom roku 1994/95 husliarsku triedu preberá Mgr. Katarína Prokopová a Adam Ruszó vyučuje na čiastočný úväzok ako dôchodca. Pre stále väčší záujem o štúdium v ZUŠ

dochádza k rozšíreniu  klavírneho oddelenia o jednu triedu a v roku 1994/95 nastupuje do ZUŠ v Tornali Mgr. Gabriela Vargová, rodená Lehotayová ako učiteľka hry na klavír.

V školskom roku 1995/96 Adam Ruszó odchádza definitívne do dôchodku, vyučovanie hry na husle v plnom rozsahu preberajú Mgr. Prokopová a Mgr Petriková. V tomto školskom roku Mgr. Prokopová začína vyučovať aj hru na akordeón čo bolo na určitú dobu  pre nezáujem žiakov o tento nástroj utlmené.

V školskom roku 1996/97 v súvislosti s územno-právnym členením a vytváraním nových okresov bola Tornaľa pričlenená do novovytvoreného okresu – Revúca. V tejto súvislosti detašovaná trieda v Rimavskej Seči, nakoľko spadá do okresu Rimavská Sobota, bola pričlenená k ZUŠ v Rimavskej Sobote.

Od školského roka 1997/98 sa darí opäť obnoviť vyučovanie vo výtvarnom odbore a to len postupne od prípravného ročníka, kde vyučuje Mgr. Alexander Varga.

V školskom roku 1997/98 odchádza do dôchodku Barassó Katalin a na jej miesto prichádza Arpád Farkaš a pôsobí v Tornali až do konca augusta 2012. V jeseni 2012 na miesto Arpáda Farkaša prichádza Tomáš Szajkó, kvalifikovaný klavírista, ale ten ostane v škole len do konca školského roka 2014/2015. Po ňom príde externe vyučovať hru na keyboard Mgr. Tomáš Kiss.

  V  školskom roku 1997/97 tiež prevezme vyučovanie hry na akordeón od Mgr. Prokopovej Kataríny opäť Mária Csernoková, ktorá ako dôchodkyňa vyučuje na čiastočný úväzok do roku 2002, po nej hru na akordeón vyučuje Brigita Čižmáriková tiež dôchodkyňa,  až do roku 2006, kedy odchádza na vlastnú žiadosť. Po nej vyučuje hru na akordeón externe Eva Iždinská , ktorá dochádza z Rimavskej Soboty, vyučuje do  konca júna  2006. Od toho času vyučuje hru na akordeón Mgr. Katarína Prokopová, ale to je len pár hodín týždenne.

Výtvarný odbor v našej škole bol založený v roku 1964, kedy tu vyučoval Kliment Mytura. Už v roku 1965 pán Mytura odchádza a vlastne vyučovanie vo výtvarnom odbore je prerušené až do roku 1992, kedy kvalifikovaný učiteľ Mgr. Zsámbok Tamáš vyvíja spolu s riaditeľkou školy Andreou Bódyovou, aby bolo vyučovanie vo výtvarnom odbore obnovené. No napriek všetkému úsilu odbor školstva v Rimavskej Sobote nevychádza tomuto snaženiu v ústrety, nepredĺži pracovnú zmluvu pánovi Zsámbokovi a už v roku 1993 dochádza opäť k prerušeniu vyučovania. Vyučovanie pokračuje opäť od roku 1997 príchodom externistu Mgr. Alexandra Vargu. Po ňom sa vystriedalo niekoľko výtvarníkov v škole, ale nakoľko tu nie je celý úväzok, žiaden z nich nevydržal dlho. Vyučoval tu už ako dôchodca Mgr Arpád Horváth, potom ho vystriedal Erik Galo, ktorý tu bol do konca júna 2004. Vo vyučovaní pokračoval Marcel Kallo, ktorý v júni 2007 na vlastnú žiadosť odchádza a nahrádza ho Mgr Tibor Benický, ktorý pôsobí na škole dodnes.

ZUŠ v Tornali si pripomenula 40. výročie od svojho založenia 21.mája 1999, čo vlastne spadalo do školského roka 1998/99. Bolo to prvé zastavenie sa a bilancovanie za uplynulé obdobie. Lenže čas plynie ďalej všetko okolo nás sa mení a vyvíja a tejto situácii sa musíme denne prispôsobovať. Tak aj v našej škole dochádza k niektorým výrazným zmenám.

V školskom roku 1999/2000 nastúpila do školy vyučovať PhDr. Erika Mezeiová, rodená Mičkiová. ZUŠ naďalej organizuje pravidelné koncerty v divadelnej sále kultúrneho domu pre širokú verejnosť v meste a to na Vianoce a v mesiaci máji verejný koncert venovaný „Dňu matiek“, ktoré majú stále vyššiu úroveň. Žiaci a učitelia realizujú koncerty v okolitých obciach na požiadanie starostov jednotlivých obcí, alebo vystupujú v kostoloch s príležitostným programom.

Od  roku 2000 sa začínajú pravidelne konať aj Adventné koncerty v katolíckom kostole v Tornali.

V roku 2001 bolo zavedené plynové vykurovanie v budove na Daxnerovej ulici a podarilo sa zariadiť koncertnú sálu z financií pridelených okresným úradom v Revúcej a financií ZRŠ.

7. júna 2001 sa konal 1. absolventský koncert už v novej koncertnej sále v budove na Daxnerovej ulici.  Zprevádzkovanie koncertnej sály je veľkým prínosom pre školu. Škola tak získava o jednu učebňu viac, ale hlavne to, že škola má konečne samostatnú koncertnú sálu, je nenahraditeľným prínosom pre skvalitnenie vyučovania a celkovej práce so žiakmi v priestoroch aké sú pre konanie interných a výchovných koncertov nepostrádateľné.

V roku 2002 sa škola zapája do spolupráce s 12-timi ZUŠ-kami v Gemersko-Novohradskom regióne. V tomto roku sa koná súťaž PMU 2002 (Pódium mladých umelcom) v sólovej hre.

Do tejto súťaže sa naša škola zapojila organizovaním súťaže v hre na gitaru a v hre na husle.

Taktiež koncert víťazov PMU 2002 sa konal v divadelnej sále Msks v Tornali 3.mája, na ktorom sa zúčastnilo 12 ZUŠ.

Od 1 júla 2002 prechádza škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tornaľa a od 1.júla 2003 získava škola právnu subjektivitu a ostáva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tornaľa.

Prechodom na právnu subjektivitu škola získava viac samostatnosti , ale aj zodpovednosti v riadiacej a personálnej práci.

V roku 2003 vstupuje do platnosti Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého dochádza ku zvyšovaniu „ školného“ , alebo príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Do ZUŠ sa hlási podstatne menej žiakov, žiaci si vyberajú medzi športom, krúžkami v základnej škole, alebo vo vyučovaní cudzích jazykov. Veľmi populárna ja aj výpočtová technika. Základné umelecké školy sa delia o žiakov s viacerými inštitúciami , čoho výsledkom je podstatne menší počet žiakov navštevujúcich ZUŠ.

V roku 2005 nadväzuje škola prvé kontakty so základnou umeleckou školou v Törökszentmiklós, kedy v máji toho roku prvý krát vycestujú žiaci a učitelia na svoj prvý koncert do Maďarska, ktorý sa koná spoločne s vystúpením žiakov ZŠ Ferencza Kazincyho.

Žiaci mali úspech a tak bola naša škola oslovená  Zsoltom Balázsom  riaditeľom tamojšej školy v máji roku 2007 kedy sme boli pozvaní účinkovať na medzinárodnom hudobnom festivale „ Együtt Európában“ . 11. mája 2007 bola podpísaná i partnerská zmluva o spolupráci medzi Základnou umeleckou školou v Tornali a medzi „Kodály Zoltán“ Zeneiskola,  Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény. Táto spolupráca sa prejavuje aj v realizácii spoločných koncertov a niekoľkodenných výmenných zájazdov v Maďarsku, na ktorých sa zúčastňujú i školy z Poľska, Česka, Srbska, Francúzka Fínska a iných krajín. Celý projekt je financovaný z prostriedkov Vyšegradskeho fondu . To, že žiaci ZUŠ v Tornali sa môžu porovnávať svojimi vedomosťami so svojimi rovesníkmi z iných krajín je myslím to najlepšie ohodnotenie výsledkov práce učiteľského zboru i samotných študentov.

 

Riaditelia:

Magda Bodnárová riad. od 1958 do 1972,

Barassó Katalin riad. od 1972 do 1979 ,

Agnesa Kuraliová riad. od 1979 do 1991,

Andrea Bódyová riad. od 1991 do 2017

PhDr. Erika Mezeiová riad. od 2017 doteraz


 

webygroup

Úvodná stránka