Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hudobná náuka

Hudba – umenie, ktoré skrášľuje naše slávnosti, radovánky, zvyky, ale i všedné  dni. Keď však chceme hudobnému umeniu dokonale rozumieť, musíme si osvojiť základy hudobnej náuky.

Svet hudby sa pre žiaka ZUŠ otvára práve na hodinách HN, keď sa v prípravnom štúdiu oboznamuje s elementárnymi poznatkami o hudbe. Počas celého ďalšieho štúdia je HN nerozlučnou sprievodkyňou hodín nástrojovej hry i spevu. Pomáha žiakom hudbu spoznávať, vytvárať a usmerňovať si vzťah k hudobnému umeniu. Vzťah žiaka k hudbe je tým bližším a skutočnejším, čím viac znakov hudobného diela vníma.   

Osvojovanie  si základných hudobných vedomostí a zručností sa uskutočňuje  prostredníctvom tvorivých interpretačných  a percepčných  činností. Ich hlavným cieľom je, aby mal žiak z hudby radosť a aby sa hudobné umenie stalo súčasťou jeho budúceho životného štýlu.

V súčasnosti vyučovanie HN prebieha v osobitnej učebni, ktorá v dostatočnej miere umožňuje žiakom aktívny kontakt s hudobným umením. Žiaci majú k dispozícii množstvo učebných pomôcok – vizuálnych i audiovizuálnych ( magnetické tabuľky, diagram klaviatúry, rytmické nástroje xylofóny, klavír, keyboard, CD a DVD prehrávače, magnetofón a gramofón s bohatou zbierkou hudobných záznamov) množstvo hudobnej literatúry z teórie základov hudby, intonačných a sluchových cvičení a z dejín hudby.

Neoddeliteľnou súčasťou HN je kontakt žiaka so „živou hudbou“ , ktorý umožňuje priamo vnímať hudobné umenie. Preto sa každoročne žiaci vyšších ročníkov   zúčastňujú koncom školského roka divadelného predstavenia – opery, alebo baletu v štátnom divadle v Košiciach, tiež podľa možností sa zúčastňujú koncertov vážnej hudby. Tieto spoločenské podujatia majú na rozvoj osobnosti žiakov veľký vplyv, patria medzi najobľúbenejšie podujatia školy.

Ako najlepšie esteticko-výchovné pôsobenie na žiakov sa osvedčilo v našej škole prepojenie hudobného umenia s inými umeleckými zložkami ako je výtvarné umenie, tanec a literatúra. Najaktívnejší žiaci sa v rámci HN zapájajú do realizácie hudobno-literárnych pásiem, kde využijú svoje nástrojové, spevácke, pohybové a recitačné schopnosti čím reprezentujú školu na verejných koncertoch zameraných k aktuálnej téme Vianoc, alebo k oslavám „Dňa matiek“.

Tieto kreatívne činnosti vedú žiakov ku kultivovanému prejavu a k uvedomelému vnímaniu hudobného umenia.

Hudba pôsobí na naše city, myšlienky, vôľu a jednanie, na náš mravný život. Hudobné umenie môže preto človeka a spoločnosť nielen zobrazovať, ale tiež vychovávať a tvarovať jeho osobnosť.

                                                                                              Mgr. Gabriela Vargová


 

webygroup

Úvodná stránka