Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil školy

Identifikačné údaje:

Názov školy: Základná umelecká škola v Tornali

Adresa školy: Štúrova č.6,   982  01  Tornaľa

Telefón: 047/ 222 42 05, 0911 887 279

Web: zus.mestotornala.sk

E-mail: zustorn@centrum.sk

 

 

IČO: 37897110

DIČ: 2021736926

Banka: VÚB

Zriaďovateľ: Mesto Tornaľa, Mierova 14

 

Vedenie školy: PhDr. Erika Mezeiová

 

Poradné orgány školy:

  • Pedagogická rada (PZ)
  • Rada školy
  • Rada rodičov (ZRŠ)

 

Charakteristika školy

     Všeobecne sa definuje, že hlavným poslaním ZUŠ je poskytnúť hudobné, výtvarne, literárno-dramatické a tanečné základné vzdelanie, vychovávať amatérov v oblasti umenia , alebo pripravovať nadané deti na umeleckú dráhu, alebo na štúdium na stredných umeleckých školách a konzervatóriách.

ZUŠ by mala riešiť u žiakov už od malička problém kreativity a fantázie.

ZUŠ zasahuje do procesu formovania mladého človeka ( žiakov školy) v štádiu rannej mladosti. Oboznamuje ho a pomáha mu nájsť pravé hodnoty v spleti každodenného života, vyvoláva v ňom estetické cítenie, mravnú čistotu, uvedomenie si etických a sociálnych hodnôt.   Nakoľko základ činnosti školy je v popoludňajších hodinách, vytvára podmienky pre umeleckú činnosť žiakov základných a stredných škôl, práve z tohto dôvodu sa obsah a ciele vyučovania stávajú veľmi dobrým programom v boji proti rôznym negatívnym javom / kriminalita, drogová závislosť a pod./.

 

Vlastné zameranie školy                                                                   

                                
V ZUŠ v Tornali prebieha vyučovanie v hudobnom odbore a vo výtvarnom odbore.

V hudobnom odbore sa vyučujú tieto hlavné predmety: hra na klavíri, hra na husliach, hra na keyboarde, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, hra bicích nástrojoch, hra na akordeóne, spev,

Štvorručná hra na klavíri, komorná hra rôznych nástrojových zoskupení, detský spevácky zbor – Vox liberorum, skupina renesančných piesní a tancov Musica Aeterna, a školská Kapela, ktorá sa venuje populárnemu žánru.

 

 Charakteristika žiakov

Školu navštevujú žiaci z Tornale a z okolitých obcí. Viac žiakov navštevuje hudobný odbor. Žiaci sa podľa možností zúčastňujú na všetkých povinných i nepovinných predmetoch, podľa platných učebných plánov.

 

Profil žiaka

Po ukončení primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ má žiak osvojené základy hudobnej a výtvarnej prvotnej kultúrnej gramotnosti. Získa základy pre osvojenie si účinných techník (celoživotného) učenia sa pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je ochotný ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý, tolerantný, disciplinovaný. Získal základy používania odborného jazyka a komunikácie v oblasti hudby a výtvarného umenia.

 

Stupeň vzdelania, ktorý dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu, alebo jeho ucelenej časti

Základné umelecké vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru v ZUŠ. Základné umelecké vzdelanie sa člení na

  1. Primárne umelecké vzdelanie – ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
  2. Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Personálne zabezpečenie

 Charakteristika pedagogického zboru

V hudobnom odbore pracuje 8 učiteľov (vrátane riaditeľky školy), vo VO pracuje 1 učiteľ na čiastočný úväzok. Všetci učitelia sú odborne zdatní a spĺňajú kvalifikačné požiadavky pre vyučovanie v ZUŠ pre svoj odbor podľa platných legislatívnych noriem a požiadaviek.

V škole je zamestnaná 1 upratovačka na 100% pracovný úväzok, účtovníctvo školy spracováva pracovníčka na dohodu, mzdy spracováva zamestnankyňa MÚ tiež na dohodu.    

 

Legislatívne normy

Zákon  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon

Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

Metodický pokyn č.21/2009-R z 22. Decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

Zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

Zákon 311/2001 Z.z. – Zákonník práce

Oblasť odmeňovania, ďalšieho vzdelávania zamestnancov, BOZP...


 

webygroup

Úvodná stránka