Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rada školy

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Tornali bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vo voľbách dňa 07.11.2017. Funkčné obdobie rady školy je 4 roky, rada má 7 členov.

Zloženie Rady školy pri ZUŠ v Tornali

Mgr. Gabriela Vargová              predseda rady školy, za pedagogických zamestnancov

Mgr. Jaroslav Scholtz                podpredseda a zapisovateľ, za pedagogických zamestnancov

PaedDr. Bundová Marcela        členka rady školy, zástupca rodičov

Bc. Katarína Czigányová           členka rady školy, zástupca rodičov

Mgr. Csilla Árvaiová                   členka rady školy, zástupca rodičov

PhMr. Zoltán Antal                     člen rady školy, zástupca mesta 

Eleonóra Varga                          nepedagogický zamestnanec  

 

Rada školy je poradným a iniciatívnym samosprávnym  orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z pohľadu poslania školy ako vzdelávajúcej inštitúcie. Plní funkciu verejnej kontroly školy.

 

Kompetencie rady školy

  • vyjadruje sa ku závažným skutočnostiam spojených s chodom školy
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy
  • navrhuje odvolanie, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
  • vyjadruje sa ku koncepčným návrhom rozvoja školy a ku:
  • návrhu v úprave učebných plánov
  • správe o výchovne - vzdelávacom procese
  • správe o výsledku hospodárenia
  • návrhu rozpočtu školy

 

webygroup

Úvodná stránka